การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรไพลิน พิมวัน, นราวิชญ์ โทนุบล, รณกฤต กันนิดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา ศรีสะอาด, ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในช่วงเดือนหนึ่งดวงจันทร์จะปรากฏให้เห็นเป็นเสี้ยวบ้าง เต็มดวงบ้าง ครบรอบใช้เวลาประมาณ 29.5 วัน

ช่วงเวลานี้เรียกว่า เดือนจันทรคติเส้ียวจันทร์ที่ปรากฏในวัน หนึ่งเรียกว่า ดิถี (phase) ซึ่งขึ้นกับ มุมตกกระทบของแสงอาทิตย์

ที่สะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์มายังโลกการทำ ความเข้าใจเรื่องดิถีดวงจันทร์หรือการเกิดข้างขึ้นข้างแรมในบทเรียน มีการใช้ภาพ

การเห็นดิถีดวงจันทร์เมื่อผู้สังเกตมองจากตำแหน่งต่างๆ บนโลกมาอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการสังเกตท้องฟ้าจริง ที่

มุมอาซิมุทและมุมเงยที่แตกต่างกัน จะทำให้เห็นดิถีของดวงจันทร์ไม่เหมือนกัน ซ้ำทำ ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

โครงงานนี้จะแสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างของการมองเห็นดิถีของดวงจันทร์ในหนึ่งเดือนจันทรคติ (10

พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม2563 ) จากการสังเกตจากแบบจำ ลองดิถีดวงจันทร์ที่สร้างขึ้น ร่วมกับการศึกษาจากโปรแกรม

WorldWide Telescope, โปรแกรม Stellarium และการสังเกตดิถีดวงจันทร์บนท้องฟ้าจริง ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจคำอธิบาย

เรื่องการเกิดข้างขึ้นข้างแรมในบทเรียน ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้จริงบนท้องฟ้าได้