เครื่องแจ้งเตือนควันและน้ำท่วมพร้อมวัดอุณหภูมิ ความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวิชญ์ ประกอบจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วศิน คล้ายบรรเลง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง “เครื่องแจ้งเตือนควันและน้ำท่วมพร้อมวัดอุณหภูมิ ความชื้น” มีแนวคิดเนื่องมาจากในสังคมปัจจุบัน น้ำท่วมโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว หรือ การเกิดไฟไหม้ฉับพลัน ทำให้เราไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความอันตรายได้ทันท่วงที ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียทั้งด้านทรัพย์สิน และด้านจิตใจ จากการศึกษาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ยังไม่มีการเฝ้าระวังและไม่มีการส่งสัญญาณเตือนภัยที่มากพอ ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง “เครื่องแจ้งเตือนควันและน้ำท่วมพร้อมวัด อุณหภูมิความชื้น”