เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรจากพืชในท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ในกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พาสุมา สวยงาม, อิสรีย์ แสงทอง, เขมิกา จิตสะทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาภา พัฒน์วิชัยโชติ, พชรกมล พูลลาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในปัจจุบัน ที่มีผลทำให้วิถีชีวิตของเรา

มีการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น อาหารการกินในการดำรงชีวิตของเรายังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดโรคได้ โดยเฉพาะคนไทยที่นิยมรับประทานอาหารที่มีรสจัดปรุงรสด้วยพริก หัวหอม กระเทียม ซึ่งเป็นของคู่ครัวของคนไทย กระเทียม เป็นองค์ประกอบของอาหารหลายประเภทและมักพบเชื้อราชนิดต่างๆในกระเทียม โดยเฉพาะ Aspergillus flavus ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเชื้อรา Aspergillus flavus เป็นอันตรายทั้งในมนุษย์และสัตว์ สามารถส่งผลกระทบต่อตับ ไต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการใช้สมุนไพรจากในครัวเรือนที่สามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูก มาใช้ในการป้องกันการเกิดเชื้อราในกระเทียม

ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญในประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus จึงทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus โดยใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีจำนวนมาก หาได้ง่าย มีราคาถูก

และพบได้ในท้องถิ่นของคณะผู้จัดทำ ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และมะนาว จึงได้มีแนวคิดที่จะนำพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย นำไปใช้ร่วมกับเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 70 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออื่นๆ และได้มีการผสมกลิ่นระหว่างน้ำมันหอมระเหยทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวเข้าด้วยกัน ให้มีกลิ่นหอมน่าใช้มากยิ่งขึ้น และปลอดภัยต่อผู้บริโภคกระเทียมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฆ่าเชื้อรา