เครื่องปาดไขมันอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญวัตร แก้วรัตนปัทมา, ณัฐชกฤติ ทองระย้า, สาละวิน สมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาภา พัฒน์วิชัยโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไขมันและน้ำมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหาร และเมื่อล้างภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหาร น้ำมันและไขมันมักจะไหลปะปนไปกับน้ำทิ้ง โดยน้ำที่มีคราบไขมันและไขมันลอยตัวอยู่บนผิวน้ำจะท้ำให้ออกซิเจนละลายน้ำได้น้อยลงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำเครื่องดักไขมันที่มีความสะดวกสบายกว่าที่หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปคือ

มีระบบการปาดไขมันจากน้ำที่ผ่านการชะล้างอัตโนมัติ โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino , เซนเซอร์น้ำฝน , โมดูลขับมอเตอร์ และสเตปมอเตอร์ เขียนโค้ดควบคุมการทำงานหากมีระดับไขมันในถังถึงจุดที่กำหนด เซนเซอร์จะทำงานโดยการส่งคำสั่งให้สเตปมอเตอร์หมุนด้วยโมดูลขับมอเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมและจ่ายไฟ ส่งผลให้เกลียวเพลาที่ติดกับสเตปมอเตอร์หมุน จากนั้นที่ปาดไขมันจะเคลื่อนที่แบบเดินหน้าและถอยหลังปาดไขมันที่ลอยบนผิวน้ำออกจากถังลงสู่กล่องเก็บไขมัน จะมีการปาดไขมันจนกว่าระดับไขมันจะลดลงจนทำให้เซนเซอร์ส่งคำสั่งให้สเตปมอเตอร์หยุดหมุนแกนเพลาที่ปาดไขมันจึงหยุดทำงานได้เองอัตโนมัติ