การใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล อมรทรัพย์เจริญ, เอกภัทร ภู่ประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์, สิทธิโชค โสมอ่ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฟิสิกส์ เรื่อง การใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศของต้นไม้ มีจุดประสงค์เพื่อหาภูมิอากาศที่มีความเร็วเหมาะสมที่สุดสำหรับต้นไม้แต่ละประเภทและเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของต้นไม้ทั้ง 2 ชนิดซึ่งชนิดแรกจะเป็นต้นมะพร้าวซึ่งเป็นต้นไม้ที่รับลมมาก และต้นชนิดที่สองนั้นคือต้นโกงกางซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปกติได้รับแรงลมใกล้เคียงกันแต่กลับมีโครงสร้างที่แตกต่าง โดยมีตัวแปรต้นคือ ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างอากาศและต้นไม้ พื้นที่ผิวรับแรง และประเภทของต้นไม้ ซึ่งการทดลองจะแบ่งเป็นสามตอน ตอนที่หนึ่งคือการทดลองหาแรงต้านอากาศภายใต้อุโมงค์ลม เพื่อจะหาค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านของต้นไม้ทั้งชนิดและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน ตอนที่สอง นั้นคือส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเป็นการนำข้อมูลจากตอนที่หนึ่งเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำนายในกรณีที่มีความเร็วลมนอกเหนือจากการทดลอง