สารเคลือบมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จากเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ ไชโยกาศ, กฤต มณีวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลพร แสนสุรินทร์, ภัทราวรรณ ไชยมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเคมีนี้จัดขึ้นเพื่อยึดอายุการเก็บมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ให้นานยิ่งขึ้นโดยนำเมือกหอยทากที่มีคุณสมบัติป้องกันการสูญเสียความชื้นมาเคลือบผิวมะม่วง

โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนที่เคลือบมะม่วงโชคอนันต์ด้วยเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาที่ทำความสะอาด

2.ส่วนที่ไม่ได้เคลือบด้วยเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกา

จากการทดลองพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปด้านที่เคลือบเมือกหอยทากของมะม่วงโชคอนันต์พบสีเขียวมากกว่าด้านที่ไม่ได้เคลือบอย่างเห็นได้ชัด(สีเหลือง) แสดงว่าคุณสมบัติป้องกันการสูญเสียความชื้นของเมือกหอยทากสามารถลดการระเหยของน้ำในมะม่วงโชคอนันต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เก็บรักษามะม่วงได้นานขึ้นจริง