การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากขมิ้นที่ผสมในขนมถ้วยฟู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร บุษทิพย์, สรัลชนา สีพี, สุธิตา เคนโพธิ์​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสามารถของผงขมิ้นในการยืดอายุขนมถ้วยฟู ว่าจะเก็บรักษาขนมได้นานเท่าไหร่