การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากขมิ้นที่ผสมในขนมปุยฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษอร ปานสอาด, วิชุดา เหล่าอุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการยับยั้งการเจริญของเชื้อราจากผงขมิ้นที่ผสมในขนมปุยฝ้าย เพื่อแก้ปัญหาการใช้สารเคมี

ในการยืดอายุของขนมซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภค จึงได้มีการนำสมุนไพรไทยชนิดต่างๆมาเติม

และผสมลงในผลิตภัณฑ์อาหารแทนที่การใช้สารเคมีในการถนอมอาหารได้อีกด้วย ดังนั้นจึงได้เลือกใช้ ขมิ้น

(Turmreic)ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้เป็นอย่างดีและ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ในการศึกษาประสิทธิภาพของผงขมิ้นในการยืดอายุการ

เก็บรักษาของขนมปุยฝ้าย เริ่มจากการนำเนื้อขนมปุยฝ้ายตั้งต้นที่ตีเสร็จแล้ว มาตักใส่ซึ่งแบ่งออกเป็นจำนวน

4 โถ โดยโถที่1 ไม่ใส่ผงขมิ้น โถที่2 ใส่ผงขมิ้น 3 กรัม โถที่3 ใส่ผงขมิ้น 6 กรัม และโถที่4 ใส่ผงขมิ้น 12 กรัม

จากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ตักใส่ถ้วยอะลูมิเนียม แล้วจัดใส่ซึ้งนำไปนึ่งเป็นเวลา 15 นาที จนแป้งขนมปุยฝ้ายขึ้นฟู

อย่างสวยงาม จากนั้นนำขนมที่นึ่งเสร็จเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้องปกติ และสังเกตพร้อมทั้งบันทึกผลการ

เจริญเติบโตของเชื้อราบนขนมปุยฝ้าย จากผลการสังเกตและทดลองพบว่า ขนมปุยฝ้ายที่มีส่วนผสมของผง

ขมิ้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราและยืดอายุของขนมได้ดีกว่าขนมปุยฝ้ายที่ไม่ใส่ผงขมิ้น ดังนั้นในการนำ

ผงขมิ้นมาเป็นส่วนผสมของขนมปุยฝ้ายนอกจากจะช่วยยืดอายุของขนมและยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้แล้ว

ยังสามารถเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของขมิ้นได้อีกด้วย