ศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและวิตามินซีในชาสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรักษ์ จงไพบูลย์, พิมพ์อัปสร พูนสวัสดิ์, กชพร ธนจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์, รสิตา ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาอู่หลง ชาเหลือง และชาขาว เป็นแหล่งของสารประกอบฟีนอลิกที่สำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันชาสมุนไพรเป็นที่นิยมในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ การเติมผลไม้ในชา จัดเป็นนวัตกรรมของเครื่องดื่ม ทำให้ได้ชาที่มีกลิ่นรสที่แตกต่างไปจากเดิม สับปะรดเป็นผลไม้เขตร้อนที่อุดมไปด้วยฟีนอลิก และวิตามินซี ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากการนำสับปะรดมาบริโภคในรูปแบบของผลไม้สดและใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและขนมต่างๆ แล้ว ยังมีการนำสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด แต่ยังไม่มีการแปรรูปในรูปแบบชา

คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการผลิตและพัฒนาชาสับปะรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระ จากปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและปริมาณสารประกอบวิตามินซีวิตามินซี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสารฟีนอลิกและวิตามินซีในชา