สนับแข้งเลียนแบบโครงสร้างของก้ามกั้งตั๊กแตน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ ศรีฉ่ำพันธุ์, สุชานันท์ คงสุขไทย, ปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม, ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเล่นกีฬาเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่งในการเล่นแต่ละครั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างเช่น การกระแทกบริเวณหน้าแข้งซึ่งเกิดจากการแย่งบอลและการถูกเตะ และมีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง คณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสนับแข้งขึ้น ที่มีทั้งประสิทธิภาพในการใช้งานตามมาตรฐาน และมีต้นทุนที่ประหยัดกว่าสนับแข้งทั่วไป

คณะผู้จัดทำจึงศึกษาวิธีการสร้างวัสดุที่มีความทนทานต่อการกระแทก ซึ่งพบว่าก้ามกั้งตั๊กแตนมีความแข็งแกร่งอย่างมากและสามารถทนต่อการกระแทกได้หลายๆครั้ง จากนั้นคณะผู้จัดทำจะนำมาพัฒนาเป็นสนับแข้งซึ่งจำเป็นต้องมีความทนทานต่อการกระแทกสูงในการเล่นกีฬาฟุตบอล

สนับแข้งที่ได้มานั้นจะถูกนำมาใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง ที่เกิดจากการแย่งบอลและถูกเตะบริเวณนั้นได้ตามมาตรฐานในการรับแรงของสนับแข้ง