ศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของแก้วคุกกี้ (แก้วกึ่งสำเร็จรูป)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คมน์กวี โชติพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์, รสิตา ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาแก้วคุกกี้แต่ละชนิด ว่าชนิดใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด และพัฒนาเป็นแก้วกึ่งสำเร็จรูป กล่าวคิอ แก้วคุกกี้ที่เมื่อรินน้ำร้อนลงในแก้ว แล้วกลายเป็นแก้วที่มีเครื่องดื่ม พร้อมดื่ม