เคสโทรศัพท์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยากร รัตนมูสิก, เขมจิรา กั่วพานิช, วรวลัญช์ ง๊ะสมัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรีซัน ตาเดอิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเคสโทรศัพท์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเคสโทรศัพท์ที่ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเคสโทรศัพท์มือถือ จากการศึกษาก่อนใส่เคสโทรศัพท์วัดค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เฉลี่ย 47.69 T แต่หลังจากใส่เคสโทรศัพท์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุที่ทำจากกระดาษฟอยล์แล้วพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 T ทั้งนี้เนื่องจากการนำแผ่นฟอยล์ที่ทำมาจากอลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบในการผลิตเคสโทรศัพท์มือถือ ทำให้ได้เคสที่มีความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เนื่องจากสมบัติของโลหะคือ สะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการใช้กระดาษฟอยล์ และสามารถนำผลการทดลองนี้ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้