เจลเก็บความเย็นจากยางพาราธรรมชาติเพื่อใช้ในการรักษาอุณหภูมิของยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพล สุทธิโพธิ์, ดาราพรรณ โชติพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลิวัลย์ ปาณะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติเด่นด้านความยืดหยุ่นสูง รับแรงกระแทก การใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมยาง เช่น ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยาง หมอน เบาะ เป็นต้น แต่โดยลักษณะโครงสร้างของยางพารา ที่มีพันธะคู่ในโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำหนักโมเลกุลสูง จึงสามารถดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลได้ง่าย จึงทำให้มีการพัฒนาการใช้ยางพาราในรูปแบบใหม่ ผ่านการดัดแปรโครงสร้างของยาง คณะผู้วิจัยมีแนวคิดในการเตรียมเจลยางพาราเพื่อใช้ในการเก็บรักษาอุณหภูมิของยา โดยใช้เทคนิคการลดน้ำหนักโมเลกุลทางเชิงกลด้วยการบดยางด้วยเครื่องบดสองลูกกลิ้งเป็นเวลา 30 นาที และหลังจากนั้นนำยางน้ำหนักโมเลกุลต่ำมาทำการลดน้ำหนักโมเลกุลอีกครั้งผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วยกรดเปอริโอดิกเป็นเวลา 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 30 oC ได้ยางพาราที่มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 7,000 กรัม/โมล และที่ปลายสายโซ่โมเลกุลเกิดเป็นหมู่คาร์บอนิล และทำการเปลี่ยนหมู่ปลายให้เป็นหมู่ฟังก์ชั่นไฮดรอกซิล ด้วยโซเดียมโบโรไฮไดรด์ร่วมกับน้ำ ได้เป็นยางเหลวที่มีหมู่ฟังก์ชั่นไฮดรอกซิล นำยางเหลวที่ได้มาทำปฏิกิริยากับไดไอโซไซยาเนตเกิดเป็นเจลยาง โดยทำการศึกษาการเก็บรักษาความเย็น จำนวนครั้งในการใช้ซ้ำเปรียบเทียบกับแผ่นเจลที่มีจัดจำหน่ายทางการค้า เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้งานยางพาราในรูปแบบใหม่ เพื่อใช้งานในประเทศ และเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา