เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกานต์ บูรพาสาธิต, นูรอัซรี่ย์ วันอารยวงศ์, อรอนงค์ สิงห์อินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สินีนาฏ ธรรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชั่น เป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการให้อาหารปลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะให้อาหารได้และลดระยะเวลาในการให้อาหารลงได้