เปรียบเทียบประสิทธิภาพความจุความร้อน ของก้อนชีวมวลจากผักตบชวา แกลบ โดยมีไขมันที่เป็นสารประกอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันสะบา ลาลุน, ภานุพงศ์ แคนอินทร์, อภิรดี วิวาห์สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความจุความร้อoของก้อนชีวมวลจากผักตบชวา แกลบ โดยมีไขมันที่เป็นสารประกอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและหาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ