เปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดดูดพลาสติกชีวภาพจากแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจารี มณีนิล, สุพรรณิการ์ วงศ์สหวิวัฒน์, ณัฏฐพล รักษาศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้ได้ทำการเปรียบเทียบหาแป้งที่เหมาะสมในการทำหลอดพลาสติกชีวภาพ และได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งาน อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปหลอดพลาสติกชีวภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกคือ การเปรียบเทียบหาแป้งที่เหมาะสมในการทำหลอดพลาสติกชีวภาพ โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวโพด โดยนำแป้งที่นำมาศึกษาคือ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด มาทำพลาสติกชีวภาพ โดยการนำไปผสมกับน้ำ แป้งที่ศึกษา และเซลลูโลส ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทำได้ หลังจากนั้นทำการเลือกแป้งที่สามารถทำพลาสติกชีวภาพได้ดีที่สุด เพื่อเอาไปขึ้นรูปเป็นหลอดพลาสติกชีวภาพ ขั้นตอนที่สองคือ ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งาน อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปหลอดพลาสติก และนำหลอดพลาสติกชีวภาพที่ทำได้ ไปตรวจสอบคุณภาพ มีดังนี้ 1.ทดสอบระยะเวลาใช้งาน 2.ทดสอบการทดต่อสารละลายกรดเบส 3.ทดสอบความยืดหยุ่นของหลอดพลาสติกชีวภาพ 4.ทดสอบการย่อยสลาย