การศึกษาลักษณะรูปทรงของเมล็ดพืชที่นำมาสู่การพัฒนาโดรนปลูกป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวดี สุดสังข์, ชมพูนุช กุลเกตุ, ฉัตรชนิกา ตั้งวงษ์เจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไสว อุ่นแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดรนหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicles : UAVs) ถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังถูกหลายฝ่ายจับตามองอยู่ในขณะนี้ เพราะทำหน้าที่ในการบังคับเครื่องบินแทนมนุษย์ ทั้งนี้บทบาทของโดรนหรือเรียกอีกอย่างว่าอากาศยานไร้คนขับ กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการทำธุรกิจในทุกวันนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น การใช้โดรนเพื่อบันทึกภาพหรือเหตุการณ์จากมุมสูง การสำรวจพื้นที่การเกษตรและชลประทาน การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ สภาพการจราจรและการลำเลียงขนส่ง เป็นต้น ตากปกติหลักการทำงานของโดรนใช้เพื่อเป็นตัวตรวจจับ ขนส่ง วิจัย โจมตี ค้นหาและช่วยเหลือ

เมล็ดแสนคำ เมล็ดประดู่ เมล็ดตะแบกเลือด เมล็ดสกุณี เมล็ดเพกา เมล็ดแคป่า เมล็ดมันเทียน เมล็ดเสลา เมล็ดอินทนิล และเมล็ดอะราง เมล็ดของพืชทั้งหมดนี้มีการถนอมเมล็ดที่ตกจากต้นลงสู่พื้นดิน พบได้ตามธรรมชาติและป่า มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันออกไปที่จะสามารถนำลักษณะการเคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของโดรน

ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะรูปทรงและการเคลื่อนที่ของเมล็ด โดยนำเมล็ดแสนคำ เมล็ดประดู่ เมล็ดตะแบกเลือด เมล็ดสกุณี เมล็ดเพกา เมล็ดแคป่า เมล็ดมันเทียน เมล็ดเสลา เมล็ดอินทนิล และเมล็ดอะราง เมล็ดของพืชทั้งหมดนี้มาสังเกตและทดลองเพื่อนำประยุกต์เป็นโดรนในการหว่านเมล็ดหรือต้นกล้าพันธุ์ไม้ในป่า