การศึกษาการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและการเปรียบเทียบการกินหัวอาหารและพืชผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพากร ติคำรัมย์, กาญจนา กิ่งนอก, นภา ธรรมเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลี้ยงจิ้งหรีด