เว็บไซต์เพื่อการรวบรวมข้อมูลโครงงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร์ ประทุมพิทักษ์, ขวัญจิรา วรรณหอม, รุจิรดา ศรีโฉม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.1 ที่มาและความสำคัญ

โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำหลักการวิธีการคิดนี้มาใช้การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แม้แต่รายวิชาภาษาไทย คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การวิจัยต่างๆก็เช่นกันทำให้โครงงานได้เป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ปัจจุบันได้มีการจัดรายวิชาโครงงานเข้าสู่ระบบการศึกษาขึ้นเพื่อให้เด็กนักศึกษาได้มีความคุ้นเคยในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆเพื่อนำข้อมูลวิจัยที่ได้ข้อสรุปมาใช้และต่อยอดในอนาคตเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เช่น การวิจัยเชื้อราเพื่ออนาคตทางการแพทย์หรือการวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียเพื่อการเกษตร การนำความรู้ทางด้านเรขาคณิตมาใช้ในการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น และประเทศไทยได้มีการเพิ่มรายวิชาโครงงานเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาเช่นกันเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดแก่เด็กนักศึกษาในการวิจัยศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจและต้องการคำตอบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

เหตุนี้โครงงานเก่าหรือโครงงานสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการศึกษาหรือต่อยอดเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นและยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนที่เริ่มทำโครงงาน ถึงแม้ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสามารถค้นหาโครงงานได้อย่างอิสระก็ตาม แต่ใช่ว่าจะสามารถหาได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อค้นหาแล้วกลับไม่เจอผู้เขียนโครงงาน ทำให้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงเพื่อทำเป็นรูปเล่มได้โครงงานได้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นวิธีการที่ง่ายต่อการค้นหาโครงงานต่าง ๆ คือการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถรวบรวบ ค้นหา และเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้ที่ประสงค์ต่อการศึกษาโครงงานเพื่อนำมาต่อยอดหรือประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้น