เว็บแปลภาษามือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณธร พันธ์วค์, ปัญญพัสตร์ มาคำผุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัจจุบันผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาที่คนธรรมดาส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้พิการทางปากและหูได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจภาษามือได้จึงจัดทำ”เว็บแปลภาษามือ”ที่สามาถเข้าถึงได้ง่ายโดยวิธีการจัดทำคือใช้ OPENCV ในการติดตามการเคลื่อนไหวของมือแล้วเขียนโค้ดในvisual studio codeจากนั้นนำมาลงเว็บที่สร้างจาก Streamlit โดยจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นคือ 1)เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษามือสามารถเข้าใจผู้พิการที่ใช้ภาษามือได้ 2)เพื่อศึกษาและเรียนรู้ภาษามือ