เว็ปอำนวยความสะดวกหอสมุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักรินทร์ กำแหงพล, ภูฏาน ตระกูลลำเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนักเรียนมีความสนใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยโดยหาข้อมูลจากหอสมุดแต่บ้างครั้งหนังสือที่ต้องการอาจจะหมดเพราะไม่สามารถจองหนังสือล่วงหน้าได้ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้สร้างเว็บหอสมุดเพื่อให้นักเรียนที่อยากจะยืมหนังสือไม่เสียโอกาศและสามารถหาหนังสือที่ต้องการเพื่อไว้หาข้อมูลและสามารถจองไว้ล่วงหน้าได้