การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญิณี คำมี, สุพิชญา รองคำ, มงคล สิริพงศ์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา, กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์เคมีสีเขียว (Green synthesis) เป็นแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเป็นอันดับแรก การใช้สารเคมีจะต้องไม่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด รวมทั้งคำนึงถึงการป้องกันหรือลดการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการในการเลือกใช้วัตถุดิบ การวางแผนและการออกแบบการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม กล่าวคือ ในการใช้สารเคมีในแต่ละขั้นตอนของการผลิตจะต้องคำนึงว่า สารเคมีชนิดนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของ Green chemistry จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้จัดทำโครงงานสนใจการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้บางชนิดเป็นตัวรีดิวซ์ (Reducing agent) เพื่อเป็นแนวทางในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน ด้วยวิธีสังเคราะห์เคมีสีเขียว ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายประหยัดไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยแก๊สอันเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเท้าแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตแผ่นรองรองเท้าผสมซิลเวอร์นาโนซึ่งจะมีคุณสมบัติช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้