การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จริญญา สีละพัฒน์, ณิชกานต์ จูประพัทธศรี, นัชชา รุ่งเพ็ชรวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากเถ้าลอยโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยการเตรียมถ่านกัมมันต์โดยการกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ในอัตราส่วนเถ้าลอยต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ คือ 1 : 1 และ 1 : 4 และให้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และเวลา 60 นาที ความดัน 0.2 atm ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน พบว่าการกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อัตราส่วน 1 : 4 พบว่าอัตราส่วนปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อปริมาณเถ้าที่เหมาะสมคือ 1 : 1 ถ่านกัมมันต์ที่ได้มีลักษณะดังนี้ มีขนาดอนุภาคอยู่ที่ 0.3 - 2.5 ไมโครเมตร ขนาดอนุภาคเฉลี่ย เท่ากับ 0.8 ไมโครเมตร มีรูพรุน รูปทรง ไม่แน่นอน นำถ่านกัมมันต์ที่ถูกกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อัตราส่วน 1 : 1 ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนัก 3 ชนิด คือ ตะกั่ว สังกะสี และทองแดง ในระยะเวลาต่างๆ คือ 30, 60, 90, 120. 150 และ 180 นาที พบว่าถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์ได้มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักได้ถึง 97.43%, 97.47 และ 98.30% ตามลำดับ จากการศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ในการดูดซับสี โดยนำถ่านกัมมันต์ในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 1.0 1.5 และ 2.0 กรัม เป็นเวลา 24 ชั่วโมงพบว่าถ่านกัมมันต์ปริมาณ 1, 1.5 และ 2 กรัม สามารถดูดซับสีของสารละลายไอโอดีนได้ 86%, 91% และ 94% ตามลำดับ