การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็กจากสารสกัดเปลือกผลไม้โดยวิธีเคมีสีเขียวเพื่อใช้ในการกำจัดเมทิลีนบลูในน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา พลเขตต์, พฤทธิพร ดีสนิท, สิงหโรจน์ วีระมโนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, มิยาวดี หาโกสีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีย้อมเมทิลีนบลูเป็นสีย้อมที่ถูกนำมาใช้มากในอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยเป็นสีย้อมที่มีความเสถียรสูง เมื่อปนเปื้อนในแหล่งน้ำจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยากต่อการกำจัด จึงทำการค้นหาแนวทางการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็กโดยวิธีเคมีสีเขียว (Green synthesis) จากการสกัดสารโพลิฟีนอลของเปลือกผลไม้ 3 ชนิด คือ ส้มโอ ส้ม และกล้วย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูในน้ำเสีย พบว่าสารโพลิฟีนอลจากส้มโอมีปริมาณ 272.119 ± 40.307 mg GAE/g extract ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุด โดยรองลงมาคือส้มและกล้วยตามลำดับ จากนั้นนำสารสกัดจากเปลือกส้มโอมาสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็ก โดยทำการกรองและนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลาย FeCl3•6H2O 0.1 M จากนั้นนำสารที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงและนำตะกอนที่ได้ไปล้างน้ำและอบจนแห้ง จะได้อนุภาคนาโนเหล็ก จากนั้นนำอนุภาคนาโนเหล็กที่สังเคราะห์ได้ มาทดสอบการกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลู โดยแบ่งการทดสอบเป็น 3ชุดการทดลอง คือ สภาวะกรด กลาง และเบส จากการทดลองจะพบว่าอนุภาคนาโนเหล็กมีประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูในสภาวะที่เป็นเบสได้ดีที่สุดคือ 59.375 %