เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพตู้อบพลังแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์นูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญนาฎ โกษาเเสง, ติณณ์ เดชทะสอน, รังสิมา อึ่งพอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ยุทธนา แสนสุริวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพตู้อบพลังแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์นูน เนื่องจาก อุณหภูมิของประเทศไทยที่สูงแต่ก็ยังทำให้การตากแห้ง เพื่อการถนอมอาหารนั้นใช้เวลาที่นาน ทำให้เกิดความล้าช้าในการทำงานของผู้ที่ต้องการตากแห้ง ผู้พัฒนาจึงคิดค้น สิ่งที่จะมาช่วยในการลดเวลกาตากแห้ง มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มอุณภูมิของ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และ ลดระยะเวลาในการตากแห้ง โดยการใช้เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้เลนส์นู้นเข้ามาช่วยในการ รวมแสงเพื่อทำให้ตกกระทบลงไปยังแผ่นอลูมิเนียมและทำให้เกิดความร้อนที่มากกว่าการที่แสงตกลงไปยัง อาหารโดยตรง ที่ให้มีความร้อนที่เพิ่มมากว่าขึ้นกว่า ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบปกติ โดนแค่ใส่ เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์นูน จากการทดลองสามารถเพิ่มอุณหภูมิของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 10-20องศา