เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติจากการเครื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชา สมสวัสดิ์, ธนกฤต สัจจมงคล, รชานนท์ ไตรยราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติจากการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างให้ลูกตุ้มเหล็กเกิดการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและผลักกันของแม่เหล็กขั้วเดียวกันทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง และ เพื่อให้ลูกตุ้มเหล็กมีกำลังมากพอที่จะทำให้เจเนอเรเตอร์หมุนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้โดยออกแบบสร้างเครื่องผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้การเครื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกของลูกตุ้มต่อเข้ากับเจเนอเรเตอร์จากการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เจเนอเรเตอร์ 40 watt พบว่าให้กำลังไฟ 26 watt