เสื้อสำหรับฟุตบอลคนตาบอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชนันทน์ ไชยรบ, ศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์, กฤตยา ศุขวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, กิตติภพ คัทธมารศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เสื้อสำหรับฟุตบอลคนตาบอด สามารถช่วยในการฝึกหรือใช้ในการแข่งขันฟุตบอลของคนพิการทางสายตา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ ที่นำระบบสมองกล และเทคโนโลยีIOT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือสามารถบอกสถานะการครองบอล บอกตำแหน่งของประตูฝ่ายตรงข้าม สามารถรับรู้ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตำแหน่งใด ผ่านโมดูลมอเตอร์สั่น สามารถบอกสภาพความพร้อมทางร่างกายโดยวิเคราะห์จากการเต้นของหัวใจของนักกีฬาโดยใช้โมดูลวัดชีพจรหัวใจ สามารถดูรายงานและควบคุมผ่านแอพพลิเคชัน