อุปกรณ์ช่วยขจัดขนหงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรสรวง มัคเมธี, พสิษฐ์ มัคเมธี, เกรียงศักดิ์ เขียวยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ, ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การสร้างเครื่องถอนขนหงอก ผู้จัดทำ ได้ทำการศึกษาเรื่องผมหงอกจึงได้พบว่าคนเอเชียจะเริ่มมีผมหงอกหรือผมขาวตั้งแต่อายุประมาณ 30 ส่วนฝรั่งหรือชาวตะวันตกจะพบเส้นผมเริ่มขาวตั้งแต่อายุ 35 แต่ชาวแอฟริกัน-อเมริกันจะพบเส้นผมขาวได้ช้ากว่าเมื่ออายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งผมหงอกทำผู้ที่มีรู้สึกคัน และทำให้ดูแก่กว่าวัย โดยส่วนมีวิธีกำจัดผมหงอกด้วยวิธีการถอน ซึ่งผู้ที่ผมจะกำจัดด้วยตนเองนั้นทำได้ลำบากเพราะ ไม่สามารถมองเห็นศีรษะของตนเองได้ ผู้จัดทำโครงงานนี้จึงได้ช่วยกันคิดค้นหาวิธีที่ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการถอนหงอกด้วยตนเองได้ ผู้จัดทำได้ประดิษฐ์เครื่องถอนขนหงอกโดยสามารถลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการถอดหงอกด้วยตนเองได้โดยใช้หลักของ การสะท้อนของกระจกเงา ทำให้สามารถมองเห็นศีรษะของตนเองได้ จากการประดิษฐ์เครื่องถอนขนหงอกได้ทำการทดลองโดยใช้เครื่องถอนขนหงอก ทดลอง 3 ครั้งจับเวลา 1 นาที 2 นาที และ 3 นาทีโดยเวลาเฉลี่ยชองการใช้เครื่องถอนขนหงอกคือ 19 เส้นต่อนาที และนำมาเปรียบเทียบกับวิธีการถอนด้วยตนเองซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13 เส้นต่อนาที เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วพบ เครื่องถอนขนหงอกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในกำจัดผมหงอกได้