อุปกรณหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์ พลังงานศักย์และพลังงานกล ณ ตำแหน่งต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮุสนา ปาทาน, ชลดา ชิตชลธาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์หาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์ พลังงานจลน์และพลังงานกล ณ ตำแหน่งต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของพลังงานศักย์ พลังงานจลน์และพลังงานกล ที่ตำแหน่งต่าง ๆ โดยผู้จัดทำได้มีการศึกษาขอ้มูลเบื้องต้น ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ และประดิษฐ์ตามต้นแบบที่ได้ร่างไว้ จากนั้นได้นำ อุปกรณ์หาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์ พลังงานจลน์และพลังงานกล ณ ตำแหน่งต่าง ๆ มาใช้ในการ ทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงาน

จากการทดลองพบว่า อุปกรณ์หาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์ พลังงานจลน์และพลังงานกล ณ ตำแหน่งต่าง ๆ สามารถใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าเมื่อวัตถุ มีการเคลื่อนที่ พลังงานศักย์จะมีค่าลดลงและพลังงานจลน์จะมีค่าเพิ่มขึ้น พลังงานกลทุกตำแหน่งมีค่าเท่ากัน แต่เมื่อทำการทดลองบนพื้นเอียงที่มีแรงเสียดทาน พบว่าพลังงานกลจะมีค่าไม่คงที่ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้อุปกรณ์หาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ และพลังงานกล ณ ตำแหน่งต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้ในอนาคต