อุปกรณ์ช่วยตอกลิ้นยางสำหรับต้นยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพันธ์ ชูเพชร, ธัญวัฒน์ สันทนะ, ดุลวุฒิเดช แหละตี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ช่วยตอกลิ้นยางสำหรับต้นยางพาราสามารถอำนวยความสะดวกในการตอกลิ้นยางสำหรับสวนยางพารา ช่วยลดเวลา ความปลอดภัย ช่วยรักษาเปลือกหน้ายางพารา เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปกติ