การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยคอกอัดเม็ดดูดความชื้นด้วยเพกตินจากใบหมาน้อยและใบหมี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วมณี สาลาสุตา, กัญญารัตน์ ศรีษา, จักรภัทร ฤทธิพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยคอกอัดเม็ดดูดความชื้นด้วยเพกตินจากใบหมาน้อยและใบหมี่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยคอกอัดเม็ดดูดความชื้นด้วยเพคตินจากใบหมาน้อยและใบหมี่ เนื่องจากในการใช้ปุ๋ยคอกของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยที่แห้งสนิทเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของปุ๋ยคอก แต่ปัญหาที่ตามมา คือเมื่อเกษตรกรหว่านหรือโปรยปุ๋ยคอกที่แห้งมากๆจะทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายซึ่งส่งผลต่อทางเดินหายใจของเกษตรกรและบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง จึงได้ทำการศึกษาโดยการสกัดเพคตินจากใบหมาน้อยและใบหมี่ จากนั้นนำเพคตินที่สกัดได้มาใช้เป็นตัวเชื่อมของปุ๋ยคอกแล้วนำไปอัดเม็ดโดยใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย ในอัตราส่วนของเพคตินและปุ๋ยคอกที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้ปุ๋ยคอกอัดเม็ดที่สะดวกต่อการใช้งานและมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นไว้ในดินได้อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์ดิน

คำสำคัญ : ใบหมาน้อย,ใบหมี่,เพคติน,ปุ๋ยคอกอัดเม็ด