การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นกรองหน้ากากอนามัยที่สามารถย่อยสลายได้ จากเส้นใยเปลือกหน่อไม้และเส้นใยใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ ศรแผลง, กัญญุตา สีกา, กมลทิพย์ พรหมสุขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, วนิดา โพธิเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์