เปรียบเทียบความสามารถในการปรับค่าpHของดินระหว่างปุ๋ยมูลไก่และปอเทือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญฤทัย แท่นแก้ว, ณัฐริกา จันทร์โท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ควบคู่กับการทำเกษตรกรรม มีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือเกี่ยวข้องมาโดยตลอด รายได้ภาคเกษตรกรรมของไทยมาจากการส่งออกพืชผลมากถึง 68% แสดงให้เห็นความสำคัญของการทำเกษตรกรรม และสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการทำเกษตรกรรมคือ “ดิน”

ในปัจจุบันเกษตรกรในไทยได้ประสบปัญหาเรื่องความเป็นกรด-ด่างของดิน ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก เช่น ในสภาพดินกรดจะส่งผลให้เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคพืช ที่พักตัวอยู่ในดินเจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้เกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรครากเน่า – โคนเน่า หรือในกรณีที่ดินเป็นด่างจะเกิดปัญหาการขาดธาตุอาหารบางธาตุ เช่น ฟอสฟอรัสและแมงกานีส ทำให้พืชที่ปลูกมีลักษณะแคระแกร็น

ผู้พัฒนาจึงได้ทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการปรับค่าpHของดิน ระหว่างปุ๋ยมูลไก่และปอเทือง โดยได้ทำการวัดค่าpHของดินก่อนทำการทดลอง และสามารถเริ่มทดลองด้วยการไถกลบปุ๋ยมูลไก่และปอเทือง(ระยะเวลาของการปลูกปอเทือง60วัน) โดยไถกลบทิ้งไว้เป็นเวลา 2 เดือน

หลังจากนั้นนำจึงจะวัดค่าpH และนำมาเปรียบเทียบกัน

โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการปรับค่าpH และปรับปรุงดินของเกษตรกรในไทย เพราะดินในประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินกรด-ดินด่าง หรือดินขาดสารอาหาร ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อพืชที่ปลูกอย่างมาก