เปรียบเทียบสารเคมีกับสมุนไพรไล่แมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพร กฤชกระพัน, นิพพานี ทองแผ่น, กัญญ์วรา วิเศษแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์