เด็กติดกาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มลยา โพธิ์เงิน, อินทิรา จริตรัมย์, ณัฐ​มล​ ชมชื่นดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์