ศึกษาสูตรอาหารที่ีมีผลต่ออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตในการอนุบาลลูกปูนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ วรรณประสิทธิ์, กัลยกร เสน่หา, ธารวีณ์ บุญชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัลยา วงค์ใหญ่, ชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตในการอนุบาลลูกปูนา เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตในการอนุบาลลูกปูนา แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1ได้นำลูกปูนามาทดลองเลี้ยง เลี้ยงเป็นเวลา 30 วัน ด้วยไข่รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ไข่แดง(ต้ม) ไข่ขาว(ต้ม) ไข่แดงและไข่ขาว(ต้ม) ไข่แดง และ ไข่ขาว(ตุ๋น) พบว่า ลูกปูนาที่เลี้ยงด้วยไข่แดง(ต้ม) ให้อัตราการรอดและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงที่สุด จึงนำไปสู่การทดลองที่ 2 ซึ่งได้ศึกษาการใช้สารจากธรรมชาติมาทดแทนไข่แดง โดยเลือก กากมะพร้าว กากถั่วเหลือง ใบกระถินและรำละเอียด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนผสมกับไข่แดง พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารสูตรไข่แดง(ต้ม)ผสมกากถั่วเหลืองในอัตราร้อยละ 40 มีอัตราการรอดสูงที่สุด และน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับการเลี้ยงด้วยไข่แดง หลังจากนั้นได้ทำการทดลองที่ 3 ศึกษาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อเร่งการลอกคราบ ได้แก่ เปลือกไข่ เปลือกกุ้งขาว เปลือกหอยแครง และเปลือกปูนา พบว่า การผสมเปลือกกุ้งขาวในอาหารร้อยละ 15 ช่วยให้อัตราการรอด น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และจำนวนครั้งการลอกคราบสูงที่สุด และเมื่อนำอาหารสูตรที่ประกอบด้วยไข่แดง(ต้ม) ผสมกากถั่วเหลืองร้อยละ 40 และเปลือกกุ้งขาวร้อยละ 15 ไปใช้ ณ สภาพจริง โดยเปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก(เล็ก) ซึ่งเกษตรกรใช้เลี้ยงปูนา พบว่า อาหารสูตรที่ผลิตขึ้น มีประสิทธิภาพดีช่วยให้อัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก