สัณฐานวิทยาและการเคลื่อนที่ของเมล็ดมะฮอกกานีเพื่อการขนส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณล ไชยพงษ์, กันทิมา อาวรณ์, ธนิดา งอกเสมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการขนส่งของทั่วไป เรามักพบปัญหาของชำรุดเสียหาย เนื่องจากวัตถุได้รับแรงกระแทกหรือถูกปล่อยลงมาจากที่สูงอาจเกิดจากการที่วัตถุนั้นได้รับการขนส่งที่ไม่แข็งแรงและทนทานมากพอ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน จะเห็นได้ว่าหลายๆพื้นที่มักเกิดเหตุอุทกภัยหรือน้ำท่วม ซึ่งทำให้ข้าวของในบ้านของผู้ที่อาศัยบริเวณนั้นๆเสียหาย รวมถึงทรัพยากรอาหารอีกด้วย และเนื่องจากพื้นที่รอบๆเป็นน้ำ รถจึงไม่สามารถสัญจรเข้าออกนอกพื้นที่น้ำท่วมได้ ทำให้ผู้ประสบภัยขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงผู้คนภายนอกพื้นที่น้ำท่วมก็ไม่สามารถนำทรัพยากรต่างๆเข้าถึงภายในพื้นที่น้ำท่วมได้เช่นกัน หากแต่ว่าใช้ยานพาหนะทางอากาศ แต่ยานพาหนะทางอากาศก็ยังมีข้อจำกัด เพราะการส่งของจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอาจใช้เวลาหรือพลังงานค่อนข้างมากและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการลงจอดมาก จึงไม่สามารถลงจอดได้ ถึงแม้จะสามารถโยนของต่างๆจากยานพาหนะทางอากาศ แต่ของเหล่านั้นอาจเกิดความชำรุดเสียหาย หรือแม้กระทั่งการขนส่งเมล็ดพันธุ์ไปปลูกป่าทางเครื่องบิน การนำเมล็ดพืชขึ้นเครื่องบินแล้วทิ้งเมล็ดออกจากห้องนักบินอาจทำให้เมล็ดที่ถูกโยนลงมาจากที่สูงได้รับความเสียหายจากการกระแทกพื้นได้เช่นกัน

เราได้สังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของเมล็ดมะฮอกกานีที่ค่อยๆร่วงจากต้นหรือที่สูงและปลิวไปตามลมโดยเมล็ดภายในไม่เกิดความเสียหายและยังมีความแข็งแรงทนทาน นั่นก็เพราะลักษณะของเมล็ดมะฮอกกานีที่คล้ายปีกนั่นเอง

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะเลียนแบบการเคลื่อนที่ของเมล็ดมะฮอกกานี ผลิตเมล็ดมะฮอกกานีเพื่อช่วยในการขนส่งของจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยสิ่งของไม่เกิดความเสียหาย ทั้งในการขนส่งทั่วไปหรือสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมและช่วยขนส่งเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับปลูกป่า โดยเมล็ดมะฮอกกานีเทียมนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการกระจายเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกป่าได้อีกด้วย