อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการให้ความร้อนของเตาถ่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ อุดานนท์, พัสกร จอมพรรษา, วรรณพร บุญมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ยุทธนา แสนสุริวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการให้ความร้อนของเตาถ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่านให้เหมาะแก่การใช้งานได้จริง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อน ของเตาชุด ก(เตาถ่านธรรมดา) เตาชุด ข (เตาถ่านทีติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่านที่เพิ่มส่วนของ บันไดลม) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณในการใช้เชื้อเพลิงของ เตาชุด ก และเตาชุด ข ให้มีบันไดลมเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศในการทำปฏิกิริยาเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ให้มากขึ้น