เครื่องดูดซับไขมันด้วยไส้กรองจากผักตบชวาแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภรณ์ เจียรสุคนธ์, อาทิตยา จันทะโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ยุทธนา แสนสุริวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องดูดซับไขมันด้วยไส้กรองจากผักตบชวาแห้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ลดปริมาณไขมันหน้าผิวน้ำด้วยเครื่องดูดซับไขมันด้วยไส้กรองจากผักตบชวาแห้งซึ่งน้ำเสียที่ใช้ในการทดลอง คือน้ำทิ้งจากโรงอาหารโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่มีส่วนผสมของไขมัน โดยมีระบบการทำงาน คือไส้กรองที่ทำจากนวมผักตบชวาแห้ง เพื่อดูดซับไขมันที่มาจากน้ำเสีย ไขมันส่วนหนึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ที่ด้านในของท่อที่พันรอบด้วยไส้กรองอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ที่ไส้กรอง ไขมันที่เหลือ จะผ่านเครื่องดูดซับและออกมากับน้ำ