อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอย นันทพิสิฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, นรงฤทธิ์ อุปพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่านให้เหมาะแก่การใช้งานได้จริง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อน ของเตาชุด ก(เตาถ่านทีติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่านครบชุด) เตาชุด ข(เตาถ่านที่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่านที่เอาบันไดลมออก) และเตาชุด ค(เตาถ่านที่ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาถ่าน โดยเปรียบเทียบจากอุณหภูมิ) และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณในการใช้เชื้อเพลิงของ เตาชุด ก เตาชุด ข และเตาชุด ค

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเตาแต่ละชุดนั้นมีการทดลองโดยการต้มน้ำ แล้วนำค่าความร้อนจากการป้อนเชื้อเพลิง และค่าความร้อนใช้งานมาหาค่าประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของเตาทั้ง 3 ชุด และยังมีการวัดปริมาณอากาศที่ผ่านเข้าบริเวณปากเตาของเตาแต่ละชุดเพื่อใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของเตาแต่ละชุด มีการเปรียบเทียบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยวัดจากปริมาณขี้เถ้าที่เหลือจากการทดลองต้มน้ำของเตาแต่ละชุด นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบค่าความร้อนสูญเสียของเตาแต่ละชุดโดยการคำนวณจากอุณหภูมิผิวข้างเตา และอุณหภูมิแวดล้อมอากาศในขณะทำการทดลองอีกด้วย