เครื่องทำความสะอาดหรือเหลาไม้กรงนก(ซี่กรงนก)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษณีย์ สมัยสงฆ์, นูรีญา บุญลาภ, กมลวรรณ แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อประหยัดเวลาในการผลิตสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้า และ ผู้ทำโครงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดไม้ไผ่(ซี่กรงนก)หรือการเหลาซี่กรง ที่มีระยะเวลาค่อยข้างนานผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นเครื่องทำความสะอาดหรือเหลาไม้กรงนก(ซี่กรงนก)ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยประหยัดระยะเวลาและช่วยลดการใช้แรงงานเนื่องจากการผลิตสินค้าอีกด้วย โดยทำการทดลองกับการเหลาซี่กรงนกแบบเก่ากับการใช่เครื่องเหลาซี่กรง

พบว่า การเหลาซี่กรงนกแบบเก่า 30 นาที

ซึ่งจะสะอาดเท่ากับการเหลาด้วยเครื่องเพียง 20 – 25 นาที เวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับชนิดไม้ไผ่ที่ใช่ทำซี่กรงนกซึ่งจะมีประมาณ 2 ชนิด ดังนี้ ไม้ไผ่ตง ซึ่งจะใช้เวลาในการเหลาแบบเก่า 30 นาที จะสะอาดเท่ากับการเหลาด้วยเครื่องเพียง 20 นาที ไม้ไผ่ป่า จะใช้เวลาใน

การเหลาแบบเก่า 50-60 นาที ซึ่งจะสะอาดเท่ากับการเหลาด้วยเครื่องเพียง 30 – 40 นาที