เครื่องถนอมอาหารด้วยเเรงดัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริศรา หลงพิลา, วากีร์ฟา หมัดหมัน, คณิศร เอ่งฉ้วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริพล เหมือนพะวงศ์, ดิชพงศ์ อุยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่เค็มได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น มีการนำไปจำหน่ายในรูปของไข่เค็มทั้งที่เป็นไข่สดและไข่ที่ต้มแล้ว ตลอดจนนำใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่าง ๆ โดยปกติไข่เค็มต้องใช้ระยะเวลาในการทำ ประมาณ 21 วัน เพื่อให้ได้ไข่เค็มที่อร่อยและน่ารับประทาน โดยโครงงานเครื่องถนอมอาหารด้วยแรงดันจัดทำขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการดองไข่เค็มจากปกติ 21 วัน ให้เหลือเพียง 1 วัน โดยมีการนำแรงดันและการเขย่ามาใช้ในการถนอมอาหาร เนื่องจากแรงดันและการเขย่ามีผลต่ออัตราการแพร่ของน้ำเกลือให้เกิดการแพร่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Arduino IDE ) มาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องถนอมอาหารด้วยแรงดัน จากการสำรวจความพึงพอใจต่อไข่เค็มที่ดองโดยใช้เครื่องถนอมหารด้วยแรงดัน 70 PSI และการเขย่าในระยะเวลา 16, 20, 24 ชั่วโมง และการดองแบบปกติ ( 21วัน ) คิดเป็นร้อยละ 83.20, 87.20, 90.00 และ 78.60 ตามลำดับ และผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสปรากฏว่าไข่เค็มที่ดองโดยใช้เครื่องถนอมหารด้วยแรงดัน 70 PSI ในระยะเวลา 16, 20, 24 ชั่วโมง และการดองแบบปกติ (21วัน) ได้ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 6.26±1.66, 6.24±1.61, 6.27±1.62 และ 6.18±1.66 การดองไข่เค็มด้วยเครื่องถนอมอาหารโดยใช้แรงดันจำนวน 70 PSI และการเขย่าในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ข้อมูลทั้งหมด 4 ลักษณะ คือ รสชาติเค็ม ลักษณะที่ปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวมสูงกว่าการดองแบบอื่น ๆ

การทำไข่เค็มโดยเครื่องอุปกรณ์ถนอมอาหารด้วยแรงดัน สามารถช่วยในการทำไข่เค็ม ที่ใช้เวลาที่น้อยกว่าการทำไข่เค็มแบบปกติ ทำให้มีการผลิตไข่เค็มได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังได้ไข่เค็ม ที่อร่อยมากยิ่งขึ้น