สารสกัดจากเปลือกนอกข้าวโพด ไหมข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกมะนาว ในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นุตประวีณ์ ช่วยสงค์, นฤทัย โออิน, ภูมิพัฒน์ นวลเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา ชะนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน:สารสกัดจากเปลือกนอกข้าวโพด ไหมข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกมะนาวในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล

สาขาวิชา: เคมี

ผู้จัดทำโครงงาน: นายภูมิพัฒน์ นวลเทศ

นางสาวนฤทัย โออิน

นางสาวนุตประวีณ์ ช่วยสงค์

โรงเรียน: โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร. เนตรนภา ชะนะ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเปลือกนอกข้าวโพด ไหมข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกมะนาว ซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร มาประยุกต์ใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ด้วยวิธี Folin-ciocalteu พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุกมีปริมาณฟีนอลิกมากที่สุด เท่ากับ 428.92 mg gallic/g extract รองลงมา ได้แก่สารสกัดจากเปลือกมะม่วงดิบ ไหมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง เปลือกมะนาว ไหมข้าวโพดหวาน เปลือกนอกข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง และเปลือกนอกข้าวโพดหวาน ซึ่งมีปริมาณคือ 329.26, 298.96, 187.51, 178.08, 165.96, 145.42 mg gallic/g extract ตามลำดับ สำหรับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุก มีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยมีค่า IC50 คือ 12.6 µg/ml รองลงมาคือสารสกัดจากเปลือกมะม่วงดิบ มีค่า IC50 คือ 36.62 µg/ml ดังนั้นสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุกและเปลือกมะม่วงดิบมีศักยภาพพัฒนาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารสกัด ในการเพิ่มความเสถียรในน้ำมันพืชและไบโอดีเซล โดยนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วและไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากน้ำมันปาล์ม ที่เกิดการออกซิเดชันด้วยความร้อน มาเติมสารสกัด 1000 ppm และวิเคราะห์การออกซิเดชันของน้ำมันด้วยการหาค่าเปอร์ออกไซด์ (peroxide value) จากการทดลองพบว่าตัวอย่างน้ำมันพืชที่เติมสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุก มีค่า P.V. ลดลง เมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่เติมสารสกัด โดยเพิ่มความเสถียรได้ 1.83 เท่า ส่วนสารสกัดจากเปลือกมะม่วงดิบ เพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชได้ 1.22 เท่า ขณะที่ BHT ซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สามารถเพิ่มความเสถียรได้ 1.47 เท่า นอกจากนี้พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุก ยังเพิ่มความเสถียรของไบโอดีเซลได้ 1.86 เท่า ส่วนเปลือกมะม่วงดิบ เพิ่มความเสถียรได้ 1.41 เท่า ขณะที่ BHT เพิ่มความเสถียรได้ 1.60 เท่า จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุกและมะม่วงดิบ สามารถนำไปใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในน้ำมันพืชและไบโอดีเซลได้ ทดแทนสาร BHT ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์

คำสำคัญ: สารสกัดเปลือกนอกข้าวโพด ไหมข้าวโพด เปลือกมะม่วง เปลือกมะนาว ฟีนอลิก อนุมูลอิสระ น้ำมันพืช ไบโอดีเซล

Title :Extracts of corn peel, corn silk,mangoes peel,lime peel in the application for increasing the stability of vegetable oil and biodiesel.

Field : Chemistry

Author : Mr. PhumipatNualtes

Miss NaruthaiO-in

Miss NuthpraweeChuaysong

School : Science Classrooms in University-Affiliated School Project,

Paphayompittayakom School and Thaksin University, Phatthalung Campus

Advisor : Dr. NetnapaChana , Department of Chemistry, Faculty of Science, Taksin University

Abstract

The present study aims to improve the oxidation stability of vegetable oil and biodiesel by using natural antioxidants of corn peel, corn silk, mango peel and lime peel, which is agricultural waste. The total phenolic content was analyzed by Folin-ciocalteu assay. The result showed that the extract from ripe mango peel had a highest total phenolic content as much as 428.92 mg gallic/g extract. Followed by the extract of raw mango peel, waxy corn silk, lime peel, sweet corn silk, waxy corn peel and sweet corn peel which has total phenolic content 329.26, 298.96, 187.51, 178.08, 165.96, 145.42 mg gallic/g extract, respectively. Further, the antioxidant activities of the extracts were characterized by DPPH method. The result showed that the extract from ripe mango peel has the best antioxidant efficiency with IC50 value 36.62 µg/ml. Followed by the extract of raw mango peel has IC50 value 36.62 µg/ml. Hence, the extract of ripe mango peel and raw mango peel has the potential to develop as an antioxidant. Thermal oxidative stability measurements in fried oil and biodiesel produced from palm oil were analyzed by peroxide values (P.V). at the 1000 ppm concentration of the extract. Our results showed that addition of ripe mangoes peel in vegetable oil samples has peroxide value lower than a sample without the extract, leading to stabilizing factor of 1.83. The extract from raw mango peel increases stabilizing factor of vegetable oil 1.22 times. BHT, a standard antioxidant substance can increase stability by 1.47 times. In addition, the extract from ripe mango peel can increase the stability of biodiesel by 1.85 times, the extract from raw mango peel can increase the stability of biodiesel by 1.95 times, while BHT increased the stability 1.60 times. The results in this study have shown that the extract from ripe mango peel and raw mango peel can be used as a natural antioxidant in vegetable oil and biodiesel instead of using synthetic antioxidant BHT.

Keywords:corn shell extract, corn silk, mango peel, lime peel, phenolic, free radicals, vegetable oil, biodiesel