สมองกลแยกขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีธัช สระขาว, นิชนันท์ รักไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาติ บุญสนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์