อนุภาคซิลเวอร์นาโนบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์สำหรับยับยั้งแบคทีเรียในตัวกรองอากาศจำลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราวดี ขุนเทพ, กิ่งกาญจน์ เสนาทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตา ก้งซุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิดที่ก่อโรค เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจแทรกตัวเข้าไปสู่ในเซลล์ต่างๆ สร้างสารพิษหรือกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองจนเกิดความผิดปกติได้ ซิลเวอร์นาโน คือ เทคโนโลยีการสังเคราะห์เงินหรือซิลเวอร์ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร คือ มีขนาดไม่เกิน 100 นาโนเมตร เทียบเท่ากับ ดีเอ็นเอ (DNA) ในร่างกายของมนุษย์ หรือเปรียบเทียบขนาดเล็กกว่าเส้นผมของคนเราประมาณ 10,000 เท่า ทำให้สามารถสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้(Marumo, 2020) โดยอนุภาคซิลเวอร์นาโนจะถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนที่ผิวเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียจนได้ไอออนซิลเวอร์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียจนกระทั่งเซลล์ของแบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและเสื่อมสภาพไปในที่สุด โดยในงานวิจัยนี้ต้องการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรที่มีปริมาณพื้นที่ผิวสูง โดยการให้อนุภาคนาโนเงินกระจายอยู่บนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ ซึ่งเป็นถ่านที่มีพื้นที่ผิวสูงและมีรูพรุนจำนวนมากมาย เตรียมถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ เผาที่อุณหภูมิ 600 ºC กระตุ้นทางเคมีด้วย KOH จากนั้นนำถ่านกัมมันต์ที่ได้มารองรับอนุภาคซิลเวอร์นาโน ที่ความเข้มข้นของซิลเวอร์นาโน 5% และ 10% นำถ่านกัมมันต์ที่รองรับอนุภาคซิลเวอร์นาโนมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เลือกระบบที่ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได้ดีที่สุดมาขึ้นรูปเป็นแผ่นกรองอากาศเพื่อสร้างเป็นห้องกรองอากาศจำลองต่อไป