เครื่องช่วยจำตรีโกณมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณวิภา เขียวมาก, ศุภลักษ์ พรหมรักษ์, อภิชญา ศรีลาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ รัชนีย์, ไชยา รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “เครื่องช่วยจำตรีโกณมิติอย่างง่าย” เป็นโครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือช่วยจำสูตรและค่าต่างๆเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยนำเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ความรู้เรื่อง รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า วงกลมหนึ่งหน่วย ระบบมุมองศา และระบบมุมเรเดียน มาบูรณาการ โดยทำเป็นสื่อช่วยจำหลักของตรีโกณมิติอย่างง่าย ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่นำเครื่องช่วยจำตรีโกณมิติอย่างง่ายไปใช้ ผลปรากฏว่าเครื่องช่วยจำตรีโกณมิติอย่างง่ายสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยจำสูตรและค่าต่างๆที่เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติมากยิ่งขึ้น และผู้ที่ใช้เครื่องช่วยจำตรีโกณมิติอย่างง่าย มีความพึงพอใจในการใช้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x ̅ = 4.72 , S.D. = 0.57) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่การมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติน่าสนใจ (x ̅ = 4.80 , S.D. = 0.41) และเครื่องช่วยจำตรีโกณมิติอย่างง่ายช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิม(x ̅ = 0.48 , S.D. = 0.41)