เครื่องตากกอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร ด้วงชู, ฐปนนท์ สวัสดิ์รักษา, อรรถพล ประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไชยา รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องตากอเนกประสงคฺ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องตากอเนกประสงค์และศึกษาประสิทธิในการใช้งาน ทำโดยศึกษาวิธีการจากการประดิษฐ์เครื่องตากอเนกประสงค์โดยเริ่มจากการศึกาาเครื่องตากปลาที่ชาวบ้านใช้ ออกแบเครื่องตากให้มีคุณภาพใช้งานดีกว่าวิธีที่ชาวบ้านประดิษฐ์เครื่องตาก และนำไปทดลองใช้ พัฒนาเครื่องตาก ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตากอเนกประสงค์จำนวน 10 คน ผลการศึกษาสรุปได้ กล้วย 50% และพริก 60% มีฝุ่นมาเกาะและมีแมลงวันตอม เมื่อศึกษาการเอียงทำมุมของเครื่องตากอเนกประสงค์กับดวงอาทิตย์ พบว่า เมื่อปล่อยนํ้าหยดจากขวดจำนวน 100 หยดต่อนาที จะทำให้เครื่องตากแห้งเอียงทำมุมรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้พอดี และพบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องตากที่ที่ไม่มีพัดลมไล่แมลงกับเครื่องตากจะไม่มีแมลงวันตอม ส่วนเครื่องตากที่ไม่มีพัดลมไล่แมลงจะมีมีแมลงวันมาตอม และผลผลิตที่ได้จากจาการใช้เครื่องตากอเนกประสงค์ที่มีพัดลมและเครื่องที่มีฝาปิดจะตากแห้งได้เร็วดีกว่าเครืองตากอเนกประสงค์ที่ไม่มีฝาปิดและเมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตากอเนกประสงค์ จากผู้ใช้งาน 10 คน พบว่าผู้ประเมินความพึงพอใจมาที่สุดทุกรายการ

ดังนั้นในการทำเครื่องตากอเนกประสงค์เพื่อตากผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถตากได้เร็วและผลผลิตสะอาด ควรตากด้วยเครื่องตากด้วยเครื่องตากอเนกประสงค์ที่มีฝาปิดและมีพัดลมไล่แมลงอยู่ด้านล่าง