สารสีจากเปลือกสะเดาใช้ในการย้อมผ้าและประโยชน์อื่นๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เครือฟ้า ปานะดิษฐ์, กชกร โพธิจุไร, ฐิติรัตน์ สุบินรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไชยา รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์