ระบบตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้ Reed switch sensor ควบคุมผ่าน WeMos D1 Arduino WiFi UNO board ESP8266 Arduino IDE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรนันท์ พิมพ์เทพ, สุชานันท์ พุทธพลพิทักษ์, ชนาธิป สุวรรณอมรชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์, พิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานระบบตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้ Reed switch sensor ควบคุมผ่าน WeMos D1 Arduino WiFi UNO board ESP8266 Arduino IDE นี้จัดทำขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในเคหสถาน เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 ส่งผลเสียให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดรายได้และตกงาน จึงทำให้เกิดการโจรกรรมขึ้น ดังนั้นทีมของพวกเราจึงคิดค้นระบบตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้ Reed switch sensor ซึ่งควบคุมผ่าน WeMos D1 Arduino WiFi UNO board ESP8266 Arduino IDE โดยเมื่อทุกครั้งที่แม่เหล็กมีการเคลื่อนที่แยกออกจาก Reed switch sensor จะทำให้ Reed switch sensor หยุดทำงาน จากนั้นจะมีการส่งข้อมูลไปยัง WeMos D1 Arduino WiFi UNO board ESP8266 Arduino IDE และมีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ (Line application) ซึ่งจะทำให้เรารู้ได้ว่ามีการเปิด-ปิดของวัตถุที่เราทำการติดตั้งอุปกรณ์ไว้