รับเบอร์บอร์ดวัสดุทดแทนไม้จากเปลือกผลยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชฌา ผาทอง, สุดารัตน์ สกุลศรี, บัณฑิตา ภูนิคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์